Meny

Skuespill for Scene og Film

Drømmer du om å bli skuespiller? Vil du stå på en scene eller spille i film? Har du ambisjoner om å videreutvikle skuespillertalentet ditt? Vi hjelper deg ett skritt videre med å nå dette målet.

Danvik folkehøgskole sitt fokuserte fagmiljø og samarbeid på tvers av linjene gir et glimrende grunnlag for erfaringer som kreves for å bli en moderne skuespiller.

En skuespiller bruker kun sine indre prosesser og sin ytre fysikk som instrument, og som elev på skuespillerlinja vil du få en systematisk innføring i verktøy som trener deg til å spille dette instrumentet.

De fysiske handlingers metode utviklet av Konstantin Stanislavskij, legger grunnlaget for mye av undervisningen, men vi vil også utforske andre tilnærmingsmåter og ønsker å tilpasse undervisningen etter elevenes forutsetninger og mål. Kvalifiserte eksterne lærere blir hentet inn til workshoper i relevante displiner – som f. eks. Scenekamp og den amerikanske spesialiteten best kjent som Method acting.

Skuespill er en kollektiv kunstform som setter store krav til samarbeidsevner.

Som skuespillerelev vil du få muligheten til å jobbe individuelt, i grupper og i ensemble med klassen. Kunnskapen om en skuespillers forarbeide med omstendighetsanalyse, tekstarbeid, samspill og karakterbygging øves på i sceneproduksjoner.

Gjennom samarbeidsprosjekter med linjene Film, TV-Produksjon og i klassens eget filmprosjekt vil vi utforske skuespill foran kamera. Hva er likt med sceneproduksjoner? Hva er forskjellig?

Man kan også få muligheten til å arbeide med film utenfor undervisningen med elever fra de andre linjene.

Skuespillerlinja har et godt samarbeid med Brageteateret i Drammen, og drar også flere ganger til Oslo for å ta pulsen på hva som rører seg i bransjen.

 

SØK NÅ

Fagplan for Skuespillerteknikk på Danvik Folkehøgskole
Faglærere: Terje Halsvik og Aimi Wallumrød

Linja for skuespill på Danvik Folkehøgskole skal gi elevene grunnleggende ferdigheter innenfor skuespillerfaget. Stanislavskijs metode er grunnlaget for mye av undervisningen. Vi arbeider med de gitte omstendigheter, de fysiske handlingers metode, observasjonsevne, fantasi og analyse. I tillegg er vi også innom andre teknikker knyttet til for eksempel klovn og Method acting. En skuespiller må bruke sin egen kropp som instrument. Derfor jobber vi med avspenningsteknikker, stemmebruk, bevegelse, improvisasjon og karakterarbeid. Som skuespillerelev vil du få muligheten til å jobbe individuelt, i grupper og sammen med hele klassen. Teater er en kollektiv kunstform som setter store krav til samarbeidsevner for å oppnå optimale resultater. Vi har et tett samarbeid med Film- og TV-klassen og alle får gjennom minst tre prosjekter prøve seg foran kamera. I tillegg får elevene være med på en stor teaterproduksjon i Blackbox-format.

Hovedmål:

Grunnholdninger og klassen som arbeidsfellesskap
Gi elevene en forståelse av skuespillerkunsten som en kollektiv kunstart! Vi vil derfor jobbe med å gjøre klassen til et godt arbeidsfellesskap. Vi må kunne gi og motta konstruktiv kritikk, vi må kunne stole på hverandre, vi må by på oss selv, vi må våge å gjøre feil, vi må bruke vårt personlige erfaringsgrunnlag, vi må studere virkeligheten, vi må ha lyst til å arbeide sammen. Dette vil skape en trygghet og frimodighet, slik at elevene får en god plattform for videre kreativt arbeid.

Grunnleggende skuespillerteknikk
En skuespiller må ha evne til å konsentrere seg om forskjellige prosesser. Hun må være lyttende og tilstede for sine medskuespillere, hun må ha evnen til å observere omgivelsene og menneskene rundt seg, hun må ha en sterk forestillingsevne og hun må ha evnen til å fantasere. Vi deler opp evnene i fire: Konsentrasjonsevnen, evnen til partnerkontakt, observasjonsevnen og fantasi og forestillingsevnen. I tillegg får elevene innføring i tekst- og analysearbeid, monologarbeid osv.

Kroppen som instrument
Skuespillerkunsten er en kollektiv kunstart, men skal det kollektive arbeidet utvikles til et felles kunstverk må hver skuespiller kunne sitt håndverk og være skapende. Derfor må vi ha et instrument som fungerer, og kroppen og stemmen er skuespillerens instrument. I tillegg er skuespillerfaget et fysisk krevende fag. I den forbindelse vil vi jobbe praktisk med både stemme- og bevegelsesarbeid. Både individuelt og i grupper.

Stanislavskij-metoden
Stanislavskij utviklet et system for skuespillere som ville utvikle en troverdig karakter innenfra, i motsetning til gjennom påtatte gester. Stanislavskij kom etter mange års søken frem til nøkkelen til skuespillerens følelsesreaksjon, «De fysiske handlingers metode». Stanislavskij advarer skuespilleren mot å presse fram følelser. Skuespilleren skal i stedet lære å handle logisk og sannferdig. Den fysiske handlingen er «mat» for følelsene, og en forutsetning for å sette det psykiske liv i i bevegelse
Vi jobber også med andre begreper knyttet til Stanislavskij-metoden: «de gitte omstendigheter», undertekst osv.

Improvisasjon
Improvisasjon er en ypperlig form for skuespillertrening. Gjennom å trene improvisasjon øver skuespilleren seg opp til å ta sjanser og til å tørre og hive seg ut på dypt vann. Det viktigste i improvisasjon er å kunne si «JA». Det vil si å akseptere ethvert forslag eller tilbud fra sine medskuespillere. Ved å akseptere, drives historien fremover. Målet er at man sammen skal fortelle en historie gjennom improvisasjon. Teatersport er kunsten å leke uten å tenke! Det er kunsten å kunne få tankene ned på det nivået vi hadde da vi var små barn, og det gjelder å følge både dine egne og andres impulser. I det øyeblikket skuespilleren behersker dette, vil det oppstå magiske øyeblikk og situasjoner.

Filmskuespill
Elevene får i løpet av året muligheten til å prøve seg foran kamera gjennom minst tre prosjekter. I tillegg vil deler av undervisningen ha fokus på kameratrening og skuespill for kamera. Elevene får også en todagers workshop i method acting, som er en mye brukt teknikk særlig rettet mot filmarbeid. Tanken er at eleven skal få noen verktøy for å kunne fremstå troverdige og naturlige på lerretet. Derfor vil vi også gjennom refleksjon og praktiske øvelser se på forskjellen mellom skuespill på scene og film.

Teaterproduksjon
I en periode på 6 uker i november/desember skal skuespillerklassen arbeide med en større forestilling i Black Box. Dette skal resultere i fire forestillinger for publikum like før jul. Her vil elevene få muligheten til ta fatt i et allerede skrevet manus. Det blir fokus på karakterarbeid, analyse, stemmebruk, ensemblearbeid og scenografi. Eleven får delta i hele prosessen fra første leseprøve til siste forestilling.

Bransjekunnskap
I løpet av året vil elevene få informasjon, råd og veiledning i forhold til ulike skuespillerutdannelser, søknadsfrister og auditiontrening. I tillegg får de mulighet til å oppleve mye forskjellig teater og film, og de får også en grundig innføring i hvordan en skuespillers hverdag ser ut. Teater, film, TV-drama, reklame, dubbing, casting osv. er stikkord i den forbindelse. Dette vil forhåpentligvis gi elevene nyttig bagasje i forhold til valg av skoler osv.

Inspirasjon
I løpet av året får elevene ved Danvik Folkehøgskole møte flere profesjonelle aktører som er aktive i skuespillerfaget, enten som skuespiller, regissør, koreograf eller annet. Dette vil foregå både i foredragsform og gjennom ulike workshops. I tillegg får elevene flere ganger gjennom året mulighet til å se forskjellige forestillinger på Det norske teateret, Brageteateret osv. Dette håper vi vil gi elevene nyttige råd, kunnskaper og inspirasjon til å søke seg videre på teaterhøyskoler og lignende.

Samarbeid i klassen og på tvers av linjene
Stimulere utviklingen av kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter på individ- og gruppenivå. Stimulere til samarbeid mellom linjene. Elevene i skuespillerteknikk vil i løpet av året ha samarbeidsprosjekter med både Film-, TV-produksjons- og Foto & YouTube-klassen.

Sosialpedagogisk
Tilrettelegge slik at elevene blir trygge både sosialt og faglig, skape et trygt rom for samarbeid mellom elevene. Bli kjent med hverandre både gjennom faglige oppgaver og turer som for eksempel hyttetur til Solsetra, teaterturer til Oslo osv.

Evaluering
Å evaluere elevenes innsats og resultater løpende gjennom hele året. Evalueringer vil skje gjennom tilbakemeldinger i klasserom og via elevsamtaler med den enkelte. Lærernes tilbakemeldinger legger innsats, prosess, progresjon og refleksjon til grunn for evalueringene.

 

Undervisningsplan for Skuespill for Scene og Film ved Danvik Folkehøgskole
(Nb. med forbehold om endringer for neste skoleår.)

Undervisningsmetodene tilpasses faget gjennom:

  • Workshops

Dette innebærer at man får en rask og oversiktlig introduksjon av et spesifikt fagfelt gjennom praktisk utførelse. I slike workshops får elevene ofte undervisning av profesjonelle aktører i bransjen. Elevene i skuespillerteknikk vil i løpet av det kommende året få workshops i blant annet method acting, scenekamp og musikalsjangeren.

  • Vanlig undervisning

I disse timene jobber vi med grunnleggende skuespillerteknikk. Vi tar for oss blant annet Stanislavskij-begreper, tekstarbeid, stemme og bevegelsesarbeid, improvisasjon og monologarbeid. Læreren er aktivt tilstede og leder undervisningen, men samtidig skal elevene så og si hele tiden aktiviseres og jobbe praktisk på gulvet med ulike øvelser. Det oppmuntres til spørsmål og kommentarer, og undervisningen bør ende i diskusjon/samtale med elevene i grupper eller i plenum. Slike «vanlige timer» blir det essensielle de første ukene både i høst- og vårsemesteret.

  • Prosjektarbeid både i forhold til teater og film.

Flere perioder i løpet av året vil elevene jobbe med ulike prosjekter knyttet til både teater og film. Disse prosjektene vil strekke seg fra 2-6 uker. I begynnelsen av året skal samtlige elever delta som skuespillere i Filmklassens første prosjekt «Havaristen». I november/desember skal skuespillerklassen sette opp en større teaterproduksjon i Blackbox-format, og i vårsemesteret skal elevene gjøre både flerkameraprosjekt med TV-klassen og et eget filmprosjekt der elevene vil fungere både som skuespillere, regissører og manusforfattere. Under disse prosjektene er det lagt opp til både undervisning og veiledning fra lærer, men også mye tid til egenarbeid og gruppearbeid for elevene.