Meny

Skriv!

Å skrive en bok er noe mange drømmer om, men hvordan kan man gjøre drømmen virkelig?

Et år på Skriv! er et år pakket med skriving i sjangre som novelle, teatertekst og barnebok. I løpet av året lærer du også å skrive filmmanus, og får muligheten til å presentere det for elevene på filmlinja. Kanskje velger de å gjøre akkurat ditt manus til film? Skuespillerelevene framfører teaterteksten din. I løpet av året arrangerer og deltar du på opplesninger hvor du leser din egen tekst for et større publikum.

Klasseturen til Paris er en av årets mange høydepunkt. I Oslo besøker vi forlag, og til oss i Drammen kommer noen av landets beste forfattere på besøk.

Likevel er det hverdager det er flest av, og disse dagene arbeider du som elev på Skriv! med å skrive, og lese dine medelevers tekster. Årets store mål og oppgave er klassens felles bokutgivelse. I denne boka er det elevene som inntar alle rollene som er knyttet til en utgivelse. Klassen er forfattere, redaktører, omslagsdesignere, markedsførere osv., hele tiden under veiledning fra de to lærerne på linja, som er etablerte forfattere.

Les, les og les meir

Inger Bråtveit
Lærer på forfatterlinja

SØK NÅ

Fagplan for Forfatterstudiet på Danvik Folkehøgskole
Faglærere: Inger Bråtveit og Bjørn Esben Almaas

Det overordna målet for Forfatterlinja ved Danvik folkehøgskole er å utvikle elvenes evne til å lese og skrive, og til slutt gi ut en bok i fellesskap. Med lesing mener vi da evnen til å avlese virkemidler, tegn, retorikk, symboler og andre grep som er anvendt i en tekst, men også evnen til å avkode mulige meninger, hensikter eller budskap. Videre skal denne leseevnen gjennom året brukes til å hjelpe medelvene i arbeidet med å skrive, og også gjennom denne bevisstgjøringa vil elevene utvikle et blikk som er anvendbart på egne tekster.

Vi som underviser på forfatterutdanningen ved Danvik Folkehøgskole er selv forfattere, og vet hva som skal til om du vil skrive en bok og utgi en egen bok. Vi har gitt ut bøker i flere sjangere, både romaner, dikt, barnebøker og noveller. Å lykkes som forfatter handler om å skrive mye, men det handler å være god til å lese, både seg selv og andre.

Vi er tilhengere av tanken på at å skrive er en muskel (minst en!). Som andre muskler kan den trenes opp til økt utholdenhet, gjennom året på forfatterskole legger vi opp til en økning i mengden skriving, men helt fra begynnelsen av gjennomfører vi daglige skriveøvelser, hvor vi retter oppmerksomheten mot forskjellige grep og sjangere. Dikt, roman, novelle, barnebok osv. Tanken bak dette er å flytte elevene ut av sine tilvante skrivemønstre, og lede de inn i andre mulige skrivestrategier og former for tekst. Å se seg selv i et nytt språk eller en ny form gjør verden større, og gir elevene flere muligheter til å finne sin egen skrivestemme.

Under letingen etter egen stemme, spør vi og forsøker å besvare: Hvordan skrive en novelle? Hvordan skrive en barnebok? Hvordan skrive en roman? Hvordan skrive et dikt?

Hovedmål:

Sjangere
Som de fleste forfatterskoler, beveger seg gjennom flere av de sentrale sjangrene innenfor litteraturen (dikt, barnebok, novelle osv.) og på denne måten åpne elevene for de eksisterende tekstlige mulighetene. Gjennom selvstendig utprøving av sjangrene, og samtale omkring disse, og tekster av etablerte forfattere, vil elevene lettere kunne finne sin egen uttrykksform og stemme i skrift. Elevene gir ut en bok i felleskap på slutten av året.

Lesing
Vi leser tekster av etablerte forfattere for å øve opp sjangerkunnskap, analyse og leseevne, samt få muligheten til å samtale om, og undersøke bruk av grep og virkemidler for lettere og selv kunne bruke dem. Lesing og samtale omkring hverandres tekster står sentralt. På et tidspunkt vil anonymisering av alle tekster være et nødvendig virkemiddel for at elevene skal kunne møte hverandres tekster med åpenhet og respekt.

Skriving
Å skrive kortere tekster i klasserommet for å lære og etterprøve enkelte håndverksmessig grep. Større oppgave(r) ved siden av som skal lede til et resultat av en sjangerperiode: En barnebok, en novelle, en diktsyklus. På slutten av året fullføres et eller flere større selvstendige arbeid som trykkes i klassens felles bok.

Filmklipp
Bruk av filmer, klipp fra scener og kortere filmer er et viktig bidrag til inspirasjon og forståelse av en poetisk, essayistisk, episk og klassisk fortellerstruktur / dramturgi, og vil brukes i stor grad.

Andre kunstformer
Det er viktig for skrivere å løfte blikket mot fag/vitenskap og andre utrykks – eller kunstformer for det kan være akkurat her vi finner det vi vil bruke som inspirasjon til språk, struktur eller tema.

Diskusjon/samtale
Gjennom å ha åpne, likevel avgrensede, diskusjoner og samtaler om å skrive, å lese og også annen kunst håper vi å åpne blikkene, og hjelpe elevene et stykke på vei til å bli profesjonelle lesere og forfattere. Hvordan skrive en roman? Hvordan skrive et dikt? Hvordan skrive en novelle? Hvordan skrive en barnebok? Hva med å skrive selvbiografisk? Hva betyr det å skrive?

Faste øvelser
Øvelsen NÅ.  Å skrive ut fra øyeblikket, stemningen i rommet, uro, kroppslige følelser, hvordan lyset faller, tanker, vær, ja, selve øyeblikket og livsfølelsen akkurat nå. Skrivingens hensikt er å skjerpe følsomheten og blikket. En liten bonus er at det blir en fin minnebok over året på forfatterskolen, og at det ofte skrives noe som kan brukes til å skrive dikt, novelle, eller et kapitell i en roman. For det gjelder å skrive, å skrive og skrive.

Inspirasjon
Møte med to-tre gjesteforelsere knyttet til ulike deler av forfatteryrket, og få gode råd om hvordan etablere seg som forlagsarbeider, forfatterkritiker eller kulturjournalist.

Faglig klassetur til Oslo med forlagsbesøk og omvisning på Litteraturhuset.

Samarbeid i klassen og på tvers av linjene

Naturlig samarbeid med Foto og Youtubeklassen i forhold til bilde og tekst, Fanzine, ekfrase med mer. Også et samarbeid med Skuespillerteknikk, gjennom manusbidrag til monolog for skuespillerne. Lærerutveksling med Spillutviklingslinja knytta til historiefortelling.

Sosialpedagogisk
Tilrettelegge slik at elevene blir trygge både sosialt og faglig. Skape et trygt rom å skrive i, og å kunne snakke om litteratur i. Bli kjent med hverandre både å skrive og å lese.

Evaluering
Å evaluere elevenes innsats og resultater løpende gjennom hele året. Evalueringer vil skje gjennom tilbakemeldinger i klasserom, samt oppsummerende skriftlige tilbakemeldinger etter lengre oppgaveperioder og feedback-lab, hvor elevene gir hverandre tilbakemeldinger i grupper. Lærernes tilbakemeldinger legger innsats, prosess, progresjon og refleksjon til grunn for evalueringene.

Jeg tror på skogen og på engen og på natten, der kornet gror (Thoreau)

Undervisningsmetodene tilpasses faget igjennom:

En verksted del (kortere skriveoppgaver med hensikt å undersøke og utforske skriving som håndverk og hva verktøykassa består av).

En teori del, typisk tavleundervisning eller diskusjoner f.eks. omkring tekster av etablerte forfattere.

Prosjektarbeid
Elevene jobber med et større selvstendig skriveprosjekt ved siden av undervisningen, som de får individuell tilbakemeldig på av lærerne.

Gruppeveiledning
Klassen deles i mindre grupper som leser hverandres tekster innenfor den aktuelle  sjangeren,     og får og gir en grundig gjennomgang av teksten, under ledelse av lærer.

Releksjonsnotat
Vi ønsker at elevene ved endt arbeid i hver sjanger utarbeider et refleksjonsnotat, hvor de reflekterer over egen innsats, hvordan de har jobbet, hva de har funnet ekstra utfordrende, overraskende og positivt ved hjelp av veiledende spørsmål fra linjelærere. (Maks 1 side).