Meny

Film

Drømmer du om å lage film? Ønsker du å bli en del av den nye norske filmgenerasjonen, og kanskje få filmen din nominert til Amandus?

På filmlinjen utvikler du din kreative visjon og fortellerstemme. For deg med et brennende ønske om å lage gode filmfortellinger, tilbyr vi tett oppfølging og evalueringer med profesjonelle filmarbeidere. Undervisning er praktisk relatert med fokus på teamarbeid i produksjon av korte fiksjonsfilmer.

På Danvik får du praktisk erfaring i å lage kortfilm hvor prosessen står i sentrum. Du blir utfordret på dine kreative evner og får et godt innblikk i filmens organisasjonsstruktur, produksjonsprosess og ledelse. Du får utvikle deg innen manusarbeid, dramaturgi, regi og bildeforståelse.

Vi har forelesninger samlet og i grupper, med workshops i lyssetning, filmfoto, klipp og lyddesign. Du får oppleve filmbransjen både gjennom gjesteforelesere og spennende ekskursjoner. Filmlinjen drar til Berlin Internasjonale Filmfestival hvor vi deltar på workshops og møter norske og internasjonale filmskapere. Hvert år leverer filmlinjen et stort antall filmer til Amandusfestivalen på Lillehammer, og vi drar dit for å delta på et fyldig filmfaglig program.

Her utvikler vi din kreative visjon

Bjørn Erik Pihlmann Sørensen, filmlærer på Danvik

SØK NÅ

Fagplan for Film på Danvik Folkehøgskole 2015 – 2016

Faglærere: Bjørn Erik Pihlmann Sørensen og Peder Fuglerud

Filmlinjen ved Danvik Folkehøgskole skal gi elevene kunnskap om historiefortelling for film. Elevene får nødvendig innsikt i hvordan en film blir til, og skal gjennom folkehøgskoleåret utvikle og produsere flere kortfilmer. Individuell utvikling med fokus på samhandling i grupper står sentralt i undervisningen.

HOVEDMÅL:

Idé og Filmmanuskript
Hvordan bearbeide en idé til en ferdig historie i et filmmanus. Elevene lærer presentasjon av idé: pitching, historie- og karakterbygging og den naturlige historien. Innføring i grunnleggende dramaturgi og hvordan et manuskript formateres. Undervisningen innehar både teori og praktiske øvelser.

Karakterutvikling
Lære om karakterbygging, dens funksjon og reise, karakterens vilje og behov. Forstå hvem som er hovedperson (protagonist) og hvem som er hovedmotstanderen (antagonisten), og hva som skaper konflikt.

Regissørens rolle
Grunnprinsipper for regissørens rolle som kunstnerisk leder. Visualisering av historien gjennom et regikonsept, som dekker alle kunstneriske aspekter ved en filmproduksjon. Analysere scene og karakter, velge og forberede skuespillerne for opptak.

Produksjon og organisering
Produsenten er aktiv i den kreative utformingen av prosjektet, og har det overordnede organisatoriske og økonomiske ansvaret for en filmproduksjon. Elevene får grunnleggende innføring i produksjonsledelse gjennom planlegging og gjennomføring av en produksjon. Produsentens rolle vil være som gruppens kontaktledd, og vedkommende har ansvaret for å nå de tidsfrister som er satt. Produsenten vil til enhver tid ha ansvar for økonomistyringen av prosjektet (gjelder sluttfilm). Videre får eleven innblikk i arbeidsoppgavene for øvrige stabsmedlemmer i en filmproduksjon, herunder innspillingsleder, script, og andre fagassistenter.

Mise-en-scène
Gestalte et manuskript for film, utforske filmens virkemidler og forstå bruken av dem. Sentralt står bildeforståelse, om hvordan det visuelle utrykket skal bli. Hvordan bygges historien opp gjennom visualisering, opptak og etterarbeid.

Teknikk
Lære bruk og håndtering av opptaks- og etterarbeidsutstyr (foto, lys, lyd og klipp). Utnytte potensialet i utstyret til kreativt å fange gode historier. Innblikk i fotografens virkeområde, opptakslyd og lyddesign.

Bransje og faglige møtepunkter
Filmlinjen reiser til Berlin Internasjonale Filmfestival hvor eleven møter det ypperste innen verdens filmkunst. Gjennom foredrag og mestermøter vil eleven få førstehåndskunnskap fra erfarne filmskapere.
Ved Amandusfestivalen på Lillehammer deltar eleven på ulike faglige workshops.
Formålet med Filmlinjens fagturer er å gi eleven viktig innsikt i bransjen, dens funksjon og virksomhet.

Samarbeid i klassen og på tvers av linjene
Filmlinjen er naturlig tett knyttet opp mot skuespillerlinjen på Danvik Folkehøgskole og har en lengre workshop som setter fokus på de to fagområdene disse to linjene utgjør. Elever fra skuespillerlinjen er også tilknyttet flere av filmlinjens kortfilmproduksjoner.

Sosialpedagogisk
Fokuset og rammene for arbeidet i filmklassen er samhandling. Det positive samspillet i produksjonsgruppene er avgjørende for at den enkelte skal kunne få den nødvendige trygghet til å utvikle seg selv sosialt og faglig. Dette gjør seg spesielt gjeldene ved turer, i prosjekter og gjennom internatet på Danvik Folkehøgskole.

Evaluering
Danvik er en karakter- og eksamensfri skole. Prosjekter elevene arbeider med evalueres fortløpende i felleskap og/eller i grupper. Eleven møter til individuelle elevsamtaler gjennom året hvor søkelyset settes på forventninger til linjen, ens egne motivasjoner og sosiale målsetninger. Samtalene gjennomføres med faglærer, og sammen evaluerer de utviklingen gjennom året. Samarbeidsevne og personlig utvikling er sentralt i denne evalueringen.

 

 

Undervisningsplan for Film på Danvik Folkehøgskole

 

Varighet og omfang
Studieretningen går over to semestre. Det forutsettes at elevene deltar i all undervisning og gjennomfører alle teoretiske og praktiske øvelser. Det må forventes at det i perioder blir arbeid utover den oppsatte timeplanen i forbindelse med prosjektarbeid.

Arbeids- og undervisningsformer
Filmlinjen vektlegger historiefortelling, og er å regne som en kunstfaglig linje. Sentralt i undervisningen står praktiske øvelser. Dette er øvelser eller oppgaver med gitte rammer (hva tematikk, filmens lengde, bruk av lyd og dialog etc. angår) Rammeverket for øvelsene skal utfordre elevenes kreativitet og fantasi, og samtidig gi innblikk i strukturen og håndverket i en filmproduksjon.

Praktiske øvelser er en velegnet metode for å forstå samspillet og for å utvikle det individuelle talentet. Det etterstrebes at arbeidsstrukturen i øvelsene skal ligge så tett opp mot organiseringen av filmproduksjon i det virkelige liv som mulig.

På filmlinjen jobber vi etter en modell hvor fagfunksjonene er delt inn i fire kategorier; produsent, regi/manus, foto og klipp/lyd. Disse utgjør kjernen av produksjonsgruppene. Regissørens rolle som kunstnerisk leder er sentral i alle produksjoner. Samarbeidet i gruppene vil være avgjørende for god dynamikk og utvikling av den enkelte elev.

Funksjonene i de fire kategoriene vil rullere etter prosjekt og elevenes initiering av dem. Det er ikke et krav om at alle elever skal inneha alle funksjonene gjennom skoleåret.

Undervisning
Undervisningen fungerer dels som fellesundervisning, dels i mindre grupper, men med hovedvekt på undervisning en-til-en mot den enkelte produksjonsgruppe. Praktisk arbeid utgjør en betydelig del av undervisningen med faglig oppfølging i alle faser.

Fellesundervisning omfatter hovedområdene dramaturgi, produksjonsorganisering og bildeforståelse. Gjennomføringen gjøres gjennom teoretisk undervisning som omsettes til praktisk arbeid etter endt gjennomgang av hvert emne.

I tillegg til filmlinjens to hovedlærere benytter Danvik Folkehøgskole seg av gjestelærere. Disse vil ha spisskompetanse innen sine respektive fagfelt, og har korte eller lengre opplegg med elevene i fellesundervisning og/eller i grupper.

Felles produksjonsøvelser
Produksjonsgruppene gjennomfører flere større og mindre øvelser gjennom skoleåret. Første semester avsluttes med midtfilm, hvor hele prosjektet har en lengre produksjonsperiode. En midtfilm har klare rammer som elevene skal arbeide innenfor. Skoleåret avrundes med en såkalt sluttfilm, som er en relativt fri øvelse. Hele andre semester omfattes av sluttfilmproduksjonen. Produsenter på sluttfilmene får et mindre budsjett som skal økonomistyres. Etter endt produksjon for midtfilm og sluttfilm leverer hver produksjonsgruppe en felles rapport som danner grunnlag for den overordnede evalueringen.

 

Undervisningsmetodene tilpasses faget gjennom

  • Workshops / kortere oppgaver

Eleven deltar i obligatoriske workshops hvor den enkelte tildeles arbeidsoppgaver i mindre grupper. Innen gitte emner vil eleven få utviklet sine samarbeidsevner og håndverksmessige ferdigheter. Arbeidet er organisert som teoretiske og praktiske oppgaver innenfor en avgrenset periode, hvor eleven opparbeider seg en økende forståelse av filmens produksjonsprosess.

  • Vanlig undervisning

Eleven deltar i klasseromsundervisning hvor grunnleggende metoder for filmproduksjon presenteres. Elevene utfordres på dialog og kritisk blikk på form og innhold. Undervisningen underbygges i utstrakt grad med visuelle referanser og eksemplifiseres gjennom bruk av filmer og gjennomførte filmproduksjoner og dens faser.

  • Prosjektarbeid

Eleven får tildelt en hovedoppgave i prosjektet. Sammen med produksjonsgruppen veiledes eleven gjennom utvikling og produksjon med faglærer. Eleven vil gjennom praktisk arbeid introduseres til ulike verktøy gjennom hele perioden.

  • Individuell veiledning

Metodikken det arbeides etter på filmlinjen er læring under eget ansvar. Det vil være naturlige individuelle møtepunkter hvor eleven og faglærer møter til diskusjon og veiledning i forhold til deres individuelle oppgaver. I tillegg vil eleven ha mulighet for en-til-en møter med faglærer utover dette.

  • Reise

Filmlinjens studieturer er tilrettelagt for å gi eleven en bred forståelse av filmbransjens funksjon ved å møte filmskapere, hvor det tilrettelegges for dialog med elevene. Deltakelse på større mesterklasser med internasjonale anerkjente filmskapere gir innsikt i ulike fagfunksjoner innen film. Eleven ser kort- og spillefilm i et internasjonalt perspektiv som gir innsikt i filmmediets bredde.

Deltakelse på workshop tilrettelagt etter den enkeltes elevs interesse hvor veiledere gir dypere innsikt i de ulike fagfeltene eleven velger.Målsetting

Læringsutbyttebeskrivelse

På filmlinjen arbeider man for at elevene skal få et godt læringsutbytte gjennom året:

Kunnskap
Eleven skal få kunnskap innen områder som dramaturgi, bildeforståelse og produksjonsorganisering.

Ferdigheter
Eleven skal få ferdigheter til å realisere og gjennomføre et filmprosjekt innenfor gitte rammer. Forstå de ulike håndverksmessige verktøyene innen filmproduksjonenes organisasjon.

Generell kompetanse
Eleven skal oppnå generell kompetanse ved å jobbe målrettet, selvstendig og i samarbeid med andre. Opptre reflektert og forholde seg til konstruktiv kritikk ovenfor egne og andres problemstillinger.

(Bilde under: Årets filmklasse på Berlinalen, filmfestivalen i Berlin